ព័ត៌មានជាតិ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចេញអនុក្រឹត្យកំណត់ផ្ទៃអាងស្តុកទឹកបឹកត្របែក ស្ថិតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ជាសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *